REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.KOMINEK-KOMINKI.pl


Sklep Internetowy www.KOMINEK-KOMINKI.pl dbając o prawa konsumenta oraz komfort i bezpieczeństwo informuje, iż Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


SPIS STREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAPŁATA ZA TOWAR
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
5. DOSTAWA ZAMÓWIENIA – WYSYŁKA KURIERSKA
6. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE
7. SPRZEDAŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
10. ODBIÓR TOWARU PRZEZ KONSUMENTA
11. ODBIÓR TOWARU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
12. REKLAMACJE
13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. ADRES DO KORESPONDENCJI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.KOMINEK-KOMINKI.pl jest Piotr Kołtowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 119A.pl ProPhi.center Piotr Kołtowski. Zwany jest w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”. Firma prowadzona jest pod numerem NIP: 749 188 87 82 oraz REGON: 531 680 601.
Siedziba firmy 119A.pl ProPhi.center Piotr Kołtowski mieści się pod adresem: ul. Kozielska 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, Polska, adres poczty elektronicznej: kontakt@kominek-kominki.pl, tel. +48 77 500 00 11. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, a wpis widnieje pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=9cfc8fd7-37be-4ffa-b221-35c74135ad64
1.2. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.KOMINEK-KOMINKI.pl zwany w dalszych częściach regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców, zwanych łącznie „Klientami”.
1.3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady dokonywania zamówień towaru w Sklepie, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego pod adresem www.KOMINEK-KOMINKI.pl, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.5. Rejestracja w Sklepie, jak i złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
1.6. DEFINICJE:
1.6.1. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
1.6.2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca towar w tym celu.
1.6.3. Oferta Fotograficzna – prezentacja produktów w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Jeśli zauważą Państwo błędy w opisie prosimy o informację drogą mailową na adres admin@119A.pl
1.6.4. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.6.5. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
1.6.6 Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.6.7. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.6.8. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6.9. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.6.10. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.6.11. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.6.11.6. Opinie – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii, ocen i komentarzy dotyczących Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży.
1.6.13. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.6.14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.6.15 Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.KOMINEK-KOMINKI.pl.
1.6.16. Sprzedawca, Usługodawca – Piotr Kołtowski prowadzący działalność gospodarczą jako firma 119A.pl ProPhi.center Piotr Kołtowski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: : ul. Kozielska 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, Polska, adres poczty elektronicznej: kontakt@kominek-kominki.pl, tel. +48 77 500 00 11
1.6.17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.19. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.6.20. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.6.21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy, Newsletter oraz Opinie. 2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kominek-kominki.pl lub też pisemnie na adres: 119A.pl, ul. Kozielska 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” albo na stronie Produktu pod przyciskiem „Zapytaj o produkt” oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę co najmniej treści wiadomości wysyłanej do Usługodawcy oraz adresu poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kominek-kominki.pl lub też pisemnie na adres: 119A.pl, ul. Kozielska 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
2.1.5. Opinie – dodanie opinii możliwe jest po (1) przejściu do zakładki z opiniami na stronie wybranego Produktu, (2) wpisaniu imienia lub pseudonimu Usługobiorcy oraz treści opinii oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Usługobiorca korzystając z Usługi Elektronicznej Opinie obowiązany jest podawać wyłącznie rzetelne oraz prawdziwe informacje. Usługobiorcy zabrania się zamieszczania opinii o charakterze obraźliwym lub niezgodnych ze stanem faktycznym. Uwidocznienie opinii wystawionej przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia opinii przez Usługodawcę. Usługobiorca ma możliwość wystawienia wyłącznie jednej opinii w stosunku do każdego Produktu w Sklepie Internetowym.
2.1.5.1. Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania oceny za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę. 2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript 2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych: 2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 12 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.1.1. pisemnie na adres: 119A.pl, ul. Kozielska 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kominek-kominki.pl
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAPŁATA ZA TOWAR

3.1. Korzystanie ze Sklepu dostępne jest dla Klienta dysponującego urządzeniem obsługującym Internet.
3.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest utworzenie konta Klienta na stronie internetowej www.KOMINEK-KOMINKI.pl , wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób prawidłowy, a w szczególności przez podanie prawdziwych danych osobowych i teleadresowych, ustalenie przez Klienta danych do logowania, tj. adresu e-mail i hasła dostępu do konta oraz zaakceptowanie Regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu. Hasło Klienta ma charakter poufny.
3.2.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez strony internetowe Sklepu lub e-mailem pod adresem kontakt@kominek-kominki.pl
3.3. Podczas składania zamówienia Klient określa interesującą go formę płatności:
3.3.1. Płatności elektroniczne. Klient może w tym przypadku zapłacić: kartą płatniczą (kredytową), przelewem online, PayPal, BLIK.
3.3.2. Przelew tradycyjny. Przelew na wskazany rachunek bankowy - brak dodatkowych kosztów. Potwierdzenie wpłaty prosimy wysłać na adres e-mail: kontakt@kominek-kominki.pl
3.3.3. Płatność przy odbiorze (pobranie). Przy tego rodzaju płatności, ze względu na dodatkowe koszty, do wartości zamówienia doliczana jest opłata w wysokości 50 PLN. Uwaga! Jednorazowo realizujemy tylko i wyłącznie do kwoty 1000 PLN. Przy większych kwotach prosimy o dopłatę różnicy.
3.4. W przypadku płatności elektronicznej lub przelewu tradycyjnego brak zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży (odstąpienie od zawarcia umowy), co skutkuje anulowaniem zamówienia i zwolnieniem rezerwacji towaru.
3.5. Za datę zapłaty za towar uznaje się datę wpływu środków pieniężnych dla: 119A.pl, ul. Kozielska 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle na konto bankowe w ING BANK Śląski na nr konta: PL 56 1050 1517 1000 0092 7567 0595 o nr. SWIFT: INGBPLPW.
3.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia i zatwierdzenia go.
3.7. Po potwierdzeniu zamówienia istnieje możliwość jego anulowania z "panelu użytkownika" pod warunkiem, że Sklep nie rozpoczął jego realizacji. W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia w celu anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) stosuje się postanowienia pkt 8 (w przypadku Konsumenta) i pkt 9 (w przypadku Przedsiębiorcy) niniejszego regulaminu.
3.8. Płatności online obsługuje firma TPay, eCard S.A., Przelewy24.

Dostępne formy płatności:
- BLIK
- przelewy online, Pay-By-Link
- płatność kartą
- przelew tradycyjny
- raty, systemy ratalne, płatności odroczone
- PayPal

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Dostawa zamówienia realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w procesie zamówienia.
4.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej sklepu określona jest informacja dotycząca towaru dostępnego w magazynie lub u dostawców Sklepu (tj. realny stan magazynowy producenta lub magazynu centralnego), jak i również w przypadku braku danego towaru na stanie magazynowym bądź konieczności wyprodukowania wskazany jest czas oczekiwania przewidziany przez producenta.
4.3. W przypadku, gdy na stronie sklepu stany magazynowe danego towaru są mniejsze niż ilość towaru, która Klient chce zamówić, zamówienie Klienta w ilości większej niż wskazane stany magazynowe oznaczać będzie akceptację przez Klienta wydłużonego czasu oczekiwania na dany towar. Ponadto Klient, który jest konsumentem, uprawniony jest do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) zgodnie z pkt 8 regulaminu.
4.4. Zamówienia o różnym czasie oczekiwania na towary wysyłane jest po skompletowaniu całości.
4.5. Przed przystąpieniem do kompletacji zamówienia (gdy wszystkie towary są dostępne), Sklep kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia:
- dogodnego terminu dostawy towaru w przypadku wysyłki towaru kurierem,
- dogodnego terminu odbioru towaru w przypadku odbioru własnego.
4.6. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia (zgodnie z pkt 3.6 niniejszego regulaminu),
b. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,
c. gdy dane Klienta są niepełne w zakresie niezbędnym ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług drogą elektroniczną albo właściwości usługi albo wynika z odrębnych ustaw. Dane Klienta niezbędne do składania zamówień wskazane są w formularzu zgłoszeniowym.

5. DOSTAWA ZAMÓWIENIA - WYSYŁKA KURIERSKA

5.1. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi towaru. Istnieje możliwość zwolnienia Klienta z kosztów dostawy kiedy wartość zamówionego towaru przekroczy aktualnie obowiązujący próg.
5.2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednodniowego opóźnienia dostawy, co wynika z możliwości organizacyjnych firm spedycyjnych.
5.3. Kurier ma obowiązek jedynie wyładować towar z samochodu, nie ma obowiązku wnoszenia go do mieszkania (co wynika z regulaminów firm spedycyjnych).
5.4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. W ciągu 48 godzin kurier podejmuje próbę ponownego dostarczenia towaru.
5.5. W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru towaru w dniu dostawy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu wynikających z dostawy towaru do Klienta jak i transportu zwrotnego. Koszt transportu uzależniony jest od ilości i wagi towaru. W przypadku transportu gratis koszt ten wynosi 300 PLN.

6. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

6.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. SPRZEDAŻ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

7.1. Klient ma możliwość zamówienia, określonych przez Sklep towarów, znajdujących się poza stałą ofertą. Takie zamówienia nazywamy zamówieniami indywidualnymi.
7.2. W przypadku zamówienia towaru na indywidualne zamówienie, wymagana jest wpłata zaliczki w wartości określonej przez Sklep.
7.3. Realizacja zamówienia indywidualnego rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania zaliczki.
7.4. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia realizacji zamówienia indywidualnego z przyczyn niezależnych od Sklepu i zobowiązany jest do powiadomienia o tym Klienta.
7.5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji niektórych zamówień indywidualnych.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

8.1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient, który jest konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem pkt. 9.3 poniżej.
8.2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
8.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 4 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
8.4. Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) na zasadach określonych w pkt 8.1 może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego i nieuszkodzonego.
8.5 Odstąpienie od umowy następuje w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres kontakt@kominek-kominki.pl.
8.6 Odesłany towar powinien zawierać wypełniony druk "zwrot towaru" który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po oświadczeniu o zamiarze zwrotu towaru.
8.7. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

9.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym.
9.2. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie mailowego oświadczenia wysłanego na adres: kontakt@kominek-kominki.pl.
9.3. Odesłany towar musi zawierać wypełniony druk "zwrot towaru" który jest wysyłany do Klienta drogą mailową po oświadczeniu o zamiarze zwrotu towaru. W przypadku niedołączenia do przesyłki, zawierającej zwrócony towar, wypełnionego druku "zwrot towaru", Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia przesyłki.
9.4. Zwrot ceny za odesłany towar następuje w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia do Sklepu przez Klienta, podpisanej przez niego faktury korygującej.

10. ODBIÓR TOWARU PRZEZ KONSUMENTA 

ODBIÓR PRZESYŁKI KURIERSKIEJ
10.1. W przypadku przesyłki kurierskiej, przy odbiorze towaru Klient sprawdza, w obecności Kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia). W przypadku braku powyższych niezgodności, po odbiorze towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia Kurierowi odbioru towaru.
10.2 W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), Klient może:
a) nie przyjmować przesyłki, niezwłoczne zgłosić ten fakt Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres: kontakt@kominek-kominki.pl
b) przyjąć przesyłkę, niezwłoczne zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem (m.in. kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia Kurierowi, w celu sporządzenia przez Kuriera Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje Kurier i Klient) oraz potwierdzić Kurierowi odbiór towaru (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotację „warunkowe przyjęcie towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres kontakt@kominek-kominki.pl,

ODBIÓR OSOBISTY
10.3. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu.
10.4. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w siedzibie firmy 119A.pl ProPhi.center przy ul. Kozielskiej 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, Polska.
10.5. Osobisty odbiór towaru jest możliwy po wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar.
10.6. Płatność za zamówienie z odbiorem własnym uiszczana jest przelewem bankowym, przez płatności elektroniczne lub system ratalny.
10.7. Odbiór zamówienia możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sklepem. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od momentu zaksięgowania płatności oraz potwierdzenia terminu odbioru przez Klienta.
10.8 Przy odbiorze towaru Klient sprawdza, w obecności osoby wydającej towar, czy towar nie posiada uszkodzeń, czy jest nienaruszony, zgodny z zamówieniem (m.in. model, kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia). W przypadku braku powyższych niezgodności, po odbiorze towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towaru osobie wydającej towar.
10.9 W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, niekompletności lub niezgodności towaru z Zamówieniem (m.in. model, kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), Klient może:
a) nie przyjmować towaru, niezwłoczne zgłosić ten fakt osobie wydającej towar w celu sporządzenia Protokołu reklamacyjnego przez osobę wydająca towar (protokół podpisuje osoba wydająca towar oraz Klient). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres kontakt@kominek-kominki.pl, lub
b) przyjąć towar, niezwłoczne zgłosić fakt uszkodzenia towaru, niekompletności lub niezgodności towaru z Zamówieniem (m.in. model, kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia) osobie wydającej towar, w celu sporządzenia przez osobę wydającą towar Protokołu reklamacyjnego (protokół podpisuje osoba wydająca towar i Klient) oraz potwierdzić odbiór towaru osobie wydającej towar (na dokumencie odbioru towaru należy umieścić adnotację „warunkowe przyjęcie towaru”). O powyższym zdarzeniu należy poinformować sklep drogą mailową na adres kontakt@kominek-kominki.pl,

11. ODBIÓR TOWARU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

ODBIÓR PRZESYŁKI KURIERSKIEJ
11.1. Małe przesyłki:
11.1.1. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera.
11.1.2. Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z Zamówieniem (m.in. model, kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), w celu złożenia reklamacji należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny, w obecności kuriera. Protokół powinien być podpisany przez Kuriera i Klienta. Zgłoszenia wszelkich uszkodzeń i niekompletności, niezgodności w towarze (model, kalibracja, odcień, braki, nadwyżki, itp.) należy dokonać w ciągu 24 godzin od daty dostawy.
11.1.3. Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru.
W przypadku, gdy towar w przesyłce jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z Zamówieniem (m.in. model, kaliber, odcień, ewentualne uszkodzenia), Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i tam umieścić klauzulę o warunkowym przyjęciu towaru.
11.2. Duże przesyłki:
11.2.1. Klient ma obowiązek obejrzeć przesyłkę z zewnątrz, aby ocenić, czy paleta (opakowanie) nie została uderzona lub uszkodzona.
11.2.2. Jeśli przesyłka nie budzi wątpliwości należy zamieścić następującą treść na liście przewozowym: „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.” Punkt ten nie dotyczy ceramiki (białego montażu i elementów szklanych).
11.2.3. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera ceramikę (biały montaż i elementy szklane). Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, w celu złożenia reklamacji należy bezwzględnie spisać protokół reklamacyjny, w obecności kuriera. Protokół powinien być podpisany przez Kuriera i Klienta.
11.2.4 Jeśli po obejrzeniu przesyłki z zewnątrz Klient stwierdzi uszkodzenia lub uderzenia, Klient ma obowiązek opisać ewentualne uszkodzenia w protokole reklamacyjnym (protokół powinien być podpisany przez Klienta i Kuriera). Jeśli towar w przesyłce jest uszkodzony, w celu złożenia reklamacji bezwzględnie konieczne jest dokonanie zgłoszenia drogą mailową na adres kontakt@kominek-kominki.pl w ciągu 24 godzin od daty dostawy.
11.2.5 Po rozpakowaniu palety należy dokonać sprawdzenia i zgłoszenia wszelkich uszkodzeń i niekompletności, niezgodności w towarze (model, kalibracja, odcień, braki, nadwyżki, itp.), w ciągu 24 godzin od daty dostawy.
11.2.6 Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i tam umieścić klauzulę o warunkowym przyjęciu towaru.

ODBIÓR OSOBISTY
11.7. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu.
11.8. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w siedzibie firmy 119A.pl ProPhi.center Piotr Kołtowski przy ul. Kozielskiej 119A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, Polska.
11.9. Osobisty odbiór towaru jest możliwy po wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar. Towar odbierany jest jednorazowo (prosimy o uwzględnienie tej opcji przy transporcie towaru).
11.10. Płatność za zamówienie z odbiorem własnym uiszczana jest przelewem bankowym, systemem ratalnym.
11.11. Odbiór zamówienia możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sklepem. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od momentu zaksięgowania płatności oraz potwierdzenia terminu odbioru przez klienta.
11.12. W przypadku odbiorów osobistych należy bezwzględnie sprawdzić towar na miejscu przy odbiorze w obecności osoby wydającej towar. Za uszkodzenia powstałe po odbiorze sklep nie odpowiada. Uszkodzenia, wady, niezgodności z zamówieniem stwierdzone przy odbiorze (model, kaliber, odcień i ewentualne uszkodzenia) należy spisać w protokole reklamacyjnym opatrzonym podpisem osoby wydającej towar i Klienta, a następnie dokonanie zgłoszenia drogą mailową na adres kontakt@kominek-kominki.pl w ciągu 24 godzin od dnia odbioru. Klient w momencie odbioru powinien podpisać się na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru.
11.13. Protokół reklamacyjny i dokument potwierdzający wydanie towaru Klientowi musi być bezwzględnie opatrzony podpisem osoby wydającej towar.

12. REKLAMACJE

12.1. Reklamacje towaru należy składać na adres mailowy kontakt@kominek-kominki.pl, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie oraz w pkt 10 (w przypadku Konsumentów) i pkt 11 (w przypadku Przedsiębiorców).
12.2. Przy składaniu reklamacji prosimy przesłać następujące informacje:
- imię i nazwisko Klienta (w temacie wiadomości konieczny dopisek: "np.: REKLAMACJA ANNA ZARADNA zam. nr 123456789")
- nr kontaktowy
- reklamowany towar (ilość sztuk do reklamacji)
- rodzaj wady (uszkodzenie, pomyłka magazynu, niedobór, kalibracja/odcień, itp.)
- oczekiwanie Klienta (wymiana towaru / zwrot pieniędzy - dane do przelewu: nr konta, adres itp. - w przypadku płatności kartą zwrot pięniędzy nastąpi bezpośrednio na rachunek karty)
- skan protokołu reklamacyjnego, listu przewozowego sporządzonego w obecności kuriera i potwierdzonego jego podpisem (w przypadku odbioru przesyłki kurierskiej) lub protokołu wydania towaru potwierdzonego podpisem osoby wydającej towar (w przypadku odbioru osobistego), zdjęcia reklamowanego towaru, potwierdzające uszkodzenia

REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTÓW
12.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sklep.
12.4. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
12.5. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.6. W przypadku reklamacji zamówień realizowanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep zastrzega sobie prawo jedynie do zwrotu gotówki.
12.7. W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającej odbiór towaru (na którym powinna znajdować się klauzula o warunkowym przyjęciu towaru) oraz protokołu reklamacyjnego, w którym powinna znaleźć się informacja o tym, że na dokumencie odbioru zawarto w/w. klauzulę.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

13.1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.
13.2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. W trakcie przetwarzania powyższych danych przysługują Klientowi także inne prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych. Na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej wymagane jest uzyskanie dodatkowej zgody Klienta.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią. Dodatkowo towary objęte są gwarancją producentów w przypadkach, w których taka gwarancja jest udzielona.
14.2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
14.3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
14.4. Zachowanie kalibracji i odcienia gwarantujemy w obrębie jednego indeksu towarowego. W przypadku łączenia płytek nierektyfikowanych z jednej kolekcji, ale o różnych kolorach konieczne jest zaznaczenie podczas składania zamówienia, że płytki będą układane razem.
14.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
14.6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie konsumentów stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie w zakresie przedsiębiorców stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14.7. Do rozstrzygania spraw spornych z umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą właściwy będzie sąd.
14.8. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta.
14.9. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klientów, których zamówienia, są w trakcie realizacji na adres e-mail Klientów. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Klient poinformuje o tym Sprzedawcę na adres e-mailowy kontakt@kominek-kominki.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach w regulaminie i wówczas Sprzedawca usunie konto Klienta ze swojej strony internetowej. Zmiany regulaminu nie stosuje się do zamówień złożonych przez Klientów przed wejściem w życie zmian.
14.10 Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail firmie 119A.pl ProPhi.center Piotr Kołtowski w Kędzierzynie-Koźlu oraz na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w celach wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

15. ADRES DO KORESPONDENCJI

15.1. Adres korespondencyjny:

119A.pl ProPhi.center Piotr Kołtowski
ul. Kozielska 119A
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Tel. kontaktowy: +48 77 500 00 11

Tel. +48 506 681 161

E-mail: kontakt@kominek-kominki.pl

16. DZIĘKUJEMY